Przepisy z zakresu mediacji definiuje kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 19 kwietnia 2010r. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediator zobowiązany jest zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji a także obowiązany jest zachow...
więcej
Mediacje w sprawach karnych regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 czerwiec 1997r. kodeks postępowania karnego. Zgodnie z art. 23a kpk sąd lub referendarz sądowy a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgoda oskarżonego lub pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postepowania mediacyjnego między pokrzywdzonym...
więcej
Mediacja rodzinna może być prowadzona w sporach pomiędzy członkami rodziny oraz osobami pozostającymi w związkach rodzinnych. Mediacja rodzinna prowadzona jest między innych w sprawach: rozwodowych, o podział majątku po rozwodzie, związanych z opieką nad dziećmi,pozostałych związanych ze sprawami rodzinnymi - konflikty, sprawy spadkowe.
więcej